Odpowiedź MSWiA na apel ws. statusu UKR

W grudniu ubiegłego roku wraz z dwunastoma organizacjami pozarządowymi podpisaliśmy list RIght to Protection Poland do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym apelowaliśmy wspólnie o natychmiastowe działania rządu w kwestii ochrony i bezpieczeństwa prawnego dla uchodźców z Ukrainy. W odpowiedzi MSWiA z dnia 30.01.2024 r. R2P Poland uzyskało informację, że MSWiA skierowało do urzędów wojewódzkich rekomendacje z prośbą o ich przekazanie do stosowania organom gmin, w związku z wątpliwościami dotyczącymi:

  1. sposobu postępowania w przypadku ubiegania się przez osoby z Ukrainy o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR lub 
  2. ponownego nadania statusu UKR osobie z Ukrainy, która korzysta z ochrony czasowej na terenie innego, niż Polska państwa członkowskiego UE.

  Czytaj więcej: Wspólny apel o podjęcie pilnych działań przez polski rząd w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa prawnego osobom uchodźczym z Ukrainy w Polsce

  Z rekomendacji MSWiA płyną następujące wnioski:

  1. Posiadanie ochrony czasowej w innym państwie członkowskim UE nie może stanowić wyłącznej podstawy do odmowy nadania numeru PESEL ze statusem UKR, jak również ponownego nadania statusu UKR lub przywrócenia statusu UKR. 
  2. Nie jest przy tym wymagane, aby osoba z Ukrainy, przed przybyciem do Polski zrezygnowała formalnie z ochrony czasowej udzielonej w innym państwie i przedstawiała na tę okoliczność zaświadczenie. 
  3. Uprawnienia, które przysługiwały osobie z Ukrainy w innym państwie członkowskim UE, w którym osoba korzystała wcześniej z ochrony czasowej, zostają cofnięte.
  4. Złożenie przez osobę z Ukrainy w dowolnym organie gminy wniosku o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR lub przywrócenie w rejestrze PESEL statusu UKR spowoduje przekazanie tej informacji do rejestru obywateli Ukrainy, prowadzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej (zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy specjalnej), celem aktualizacji danych. 
  5. Informacja o rozpoczęciu korzystania z ochrony czasowej w Polsce zostanie także przekazana z ww. rejestru do unijnej platformy TPP, co skutkować będzie zawiadomieniem innych państw członkowskich UE o przejęciu przez Polskę odpowiedzialności za udzielenie danej osobie ochrony czasowej.
  6. O tym, w którym państwie obywatel Ukrainy korzysta z ochrony czasowej, decyduje data dokonania rejestracji jako osoby korzystającej z ochrony czasowej w danym kraju. Jeżeli data pierwotnej lub ponownej rejestracji w Polsce, tj. data nadania numeru PESEL ze statusem UKR, ponownego nadania statusu UKR lub przywrócenia w rejestrze PESEL statusu UKR jest późniejsza niż data rejestracji tej osoby jako osoby korzystającej z ochrony czasowej w innym państwie członkowskim UE, należy przyjąć, że osoba ta korzysta z ochrony czasowej w Polsce. 
  7. Data zmiany przy nadaniu w rejestrze PESEL statusu UKR wskazuje od kiedy osoba objęta jest (po raz pierwszy lub kolejny) ochroną czasową w Polsce.
  8. W celu prawidłowego odzwierciedlenia okresu, w którym cudzoziemiec korzysta z ochrony czasowej w Polsce, przy ponownej rejestracji statusu UKR (ponowne nadanie statusu UKR lub przywrócenie statusu UKR) w rejestrze PESEL, jako datę zmiany należy obligatoryjnie wskazać datę ponownego nadania statusu UKR.
  1. Odrębną kwestią pozostaje automatyczna zmiana statusu UKR na NUE w stosunku do osób z Ukrainy, którzy na dzień 28 stycznia 2023 r. byli zarejestrowani jako osoba korzystająca z ochrony czasowej w innym państwie członkowskim UE, pomimo że nie powinni oni utracić statusu UKR, z uwagi na późniejsze uzyskanie ochrony czasowej w Polsce.  

  W przypadku prowadzenia przez organ gminy postępowania wyjaśniającego np. w związku z zapytaniem skierowanym przez świadczeniodawcę wskazanego w ustawie specjalnej i ujawnieniem powyższej okoliczności, należy doprowadzić do odzwierciedlenia w rejestrze PESEL ciągłości posiadanego statusu UKR. Korzystając z trybu rejestracji zmiany danych, konieczne jest zatem wskazanie jako datę zmiany – daty utraty statusu UKR, tj. 28 stycznia 2023 r. Data taka musi zostać bezwzględnie uzupełniona. 

  Dane te zostaną następnie zweryfikowane przez Komendę Główną Straży Granicznej i w przypadku potwierdzenia, że datą zmiany jest 28 stycznia 2023 r. i jest ona jednocześnie późniejsza niż data rejestracji w innym państwie członkowskim UE, wtedy dokonane zostanie automatyczne przywrócenie uprawnień w rejestrze.

  Za rozwiązanie uznać należy następujące kwestie:

  1. Określono procedurę przywracania statusu UKR z prawidłową datą;
  2. W przypadku błędnego pozbawienia osoby z Ukrainy faktycznie przebywającej na terytorium Polski statutu UKR, osoba ta ma obecnie możliwość złożenia wniosku o przywrócenie, a nie ponowne nadanie tego statusu.

  Doceniając działania podjęte przez MSWiA na poziomie systemowym oraz w zakresie indywidualnych spraw, należy uznać, że otrzymana 30.01.2024 r. nie jest w pełni satysfakcjonująca i nie rozwiązuje w pełni poruszonych w piśmie z dnia 5.12.2023 r. problemów. W dalszym ciągu rozważyć można dalsze działania rzecznicze w następującym zakresie:

  1. Brak pisemnej decyzji dla osób, które pozbawiono PESEL UKR;
  2. Brak na poziomie krajowym centralnej bazy danych, w której można byłoby zweryfikować aktualny status pobytu osób z Ukrainy oraz braku przepływu informacji pomiędzy bazami danych w poszczególnych miastach na terenie kraju.

  Pobierz pełną treść dokumentów