O nas

grafika z napisem budujemy kapitał społeczny na czas kryzysu

Mapuj Pomoc to inicjatywa Fundacji To Proste (dawniej CultureLab) na rzecz współpracy sektora NGO. Naszą misją jest wzmocnienie koordynacji pomocy humanitarnej i współdziałania organizacji społecznych. Tworzymy największą bazę punktów pomocowych w Polsce i Ukrainie. Chcemy, aby zrzeszone w naszej sieci organizacje mogły w pełni korzystać z dostępnych zasobów, poszerzać swoją wiedzę i zwiększać skuteczność swoich działań. Działamy rzeczniczo, monitorujemy sytuację polityczną, prawną i społeczną dotyczącą uchodźctwa w Polsce.

Co robimy?

Nasze działania obejmują m.in.:

  • aktualizowanie i mapowanie pomocy w Polsce i Ukrainie;
  • porady i wsparcie informacyjne dla osób uchodźczych z Ukrainy;
  • organizację platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla organizacji społecznych z Polski i Ukrainy;
  • tworzenie bazy kontaktów dla wolontariuszy, pracowników punktów informacyjnych czy ośrodków pomocy społecznej;
  • szkolenia edukacyjne dla pracowników punktów pomocowych;
  • promocję inicjatyw małych i średnich organizacji;
  • rzecznictwo, monitoring i koordynację działań humanitarnych.

Mapuj Pomoc mobilizuje zasoby społeczności

Budujemy sieć kontaktów, aktywizujemy społeczności, wykorzystując ich zasoby i wiedzę, aby skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe. Obecnie koncentrujemy się na ryzykach związanych z wojną w Ukrainie, ale kapitał społeczny, który budujemy, i system mapowania będzie można wykorzystać również w przyszłości w reagowaniu m.in. na kryzysy klimatyczne czy migracyjne.

Mapuj Pomoc zbiera feedback

Dzięki naszym cotygodniowym spotkaniom PoMOCna Kawa otrzymujemy ciągły feedback zarówno od organizacji pozarządowych, jak również osób uchodźczych. Pozwala nam to monitorować i reagować na zmieniające się potrzeby oraz identyfikować kluczowe obszary ryzyka i wyzwań w sferze pomocy humanitarnej.

Mapuj Pomoc wspiera integrację i równy dostęp do informacji

Dbamy o równy dostęp do informacji i wsparcia humanitarnego dla wszystkich społeczności (niezależnie od płci, rasy czy pochodzenia), uwzględniając szczególne potrzeby najbardziej narażonych grup (m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób LGBTIQ, kobiet w ciąży, uchodźców spoza Ukrainy czy społeczności romskiej).

Mapuj Pomoc to aktualne, rzetelne dane dostępne dla każdego

Nasz rozbudowany system zbierania danych, feedbacku i ciągła aktualizacja informacji pozwalają nam tworzyć największą bazę punktów pomocy w Polsce. Udostępniamy sprawdzone, rzetelne informacje, z których na co dzień mogą korzystać zarówno organizacje pomocowe, jak i potrzebujący.

Mapuj Pomoc wspiera koordynację pomocy humanitarnej i działa rzeczniczo

Zawiązujemy partnerstwa i podtrzymujemy bliskie relacje z kluczowymi interesariuszami z polskiego rządu, samorządów, władz lokalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które mają wpływ na sytuację osób uchodźczych w Polsce oraz Ukrainie. Prowadzimy działania w zakresie rzecznictwa, wpływamy na kształtowanie się odpowiednich polityk i praw.

Wspierają nas

Tworzoną i udostępnianą przez nas mapę pomocy rekomendują UNHCR i KPRM. Działania Mapuj Pomoc wspierają Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Ukraińców Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP oraz szereg organizacji społecznych i samorządowych w Polsce i Ukrainie. Mapuj Pomoc jest partnerem NGO Forum oraz członkiem Grupy Zagranica. 

Rozwój platformy możliwy jest dzięki wsparciu Mercy Corps, American Red Cross, OttimoAPPS, Mohi.to oraz Tech To The Rescue.


O FUNDACJI

zdjęcie fundacja
logo fundacja to proste

Fundacja To Proste (dawniej CultureLabpowstała w marcu 2016 r. Celami Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji oraz popieranie rozwoju otwartego społeczeństwa, przeciwstawiającego się postawom dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii, posiadającego wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej, respektującego prawa człowieka i m.in. prawa mniejszości. Fundacja w sposób szczególny w swojej działalności uwzględnia dzieci.

Dowiedz się więcej…