Dobrowolne wytyczne dotyczące umów partnerskich od NGO Forum Razem

Przedstawiamy Wam Dobrowolne wytyczne dotyczące charakteru umów partnerskich, które są rezultatem półrocznej pracy członków Grupy Roboczą ds. Partnerstwa działającej w ramach NGO Forum Razem”. Dokument stworzono z myślą o organizacjach pozarządowych zaangażowanych w pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy. Wskazane Dobrowolne Wytyczne mają na celu ułatwienie budowy silniejszych i bardziej zrównoważonych partnerstw w obszarze działań humanitarnych.

Dobrowolne Wytyczne wpisują się w globalną dyskusję o lokalizacji pomocy humanitarnej. Niemniej jednak, odzwierciedlają one konkretne doświadczenia z terenu i mają na celu pragmatyczne rozwiązania problemów z tego konkretnego kontekstu. Informują one szerszą społeczność zajmującą się pomocą humanitarną o wyzwaniach operacyjnych i możliwych rozwiązaniach wynikających z polskiej praktyki.

Kluczowe rekomendacje

Poniżej prezentujemy listę tematów zawartych w Dobrowolnych Wytycznych.

 1. Podstawowa Dobrowolna Wytyczna dotycząca Transparentności i Wzajemnego Szacunku
  • Równorzędność partnerów.
  • Postawa otwartości i ciekawości wśród pracowników organizacji pozarządowych.
  • Poszanowanie lokalnej wiedzy eksperckiej i międzynarodowego doświadczenia.
  • Wzajemne zaufanie i przejrzysta komunikacja.
  • Transparentny proces wchodzenia w partnerstwo.
 2. Dobrowolna Wytyczna dotycząca Należytej Staranności
  • Uznanie przez partnerów – organizacje międzynarodowe due diligence innych organizacji.
 3. Dobrowolne Wytyczne dotyczące Cykli Finansowania
  • Wydłużenie cykli finansowania dla stabilności.
  • Rozpoczęcie projektu po podpisaniu umowy.
  • Jasność co do kwalifikowalności kosztów i podziału ryzyka.
  • Przygotowanie na przesunięcia daty rozpoczęcia projektu.
  • Wzajemna należyta staranność i jasne określenie „czerwonych linii”.
  • Przejrzysta komunikacja na temat przedłużenia projektu.
  • Planowanie z wyprzedzeniem – przed i po.
 4. Dobrowolne Wytyczne dotyczące Kosztów Ogólnych
  • Uznanie kosztów ogólnych dla budowania organizacji i jej rozwoju.
  • Ujednolicenie polityki kosztów ogólnych organizacji pozarządowych wobec swoich lokalnych partnerów.
  • Klarowność co do kosztów bezpośrednich i pośrednich.
 5. Dobrowolne Wytyczne dotyczące Sprawozdawczości
  • Rola sprawozdawczości jakościowej.
  • Wspólne wysiłki i zasoby.
  • Partnerstwo w procesie sprawozdawczym.
  • Zrozumienie wymagań i otwarta komunikacja.
  • Wzajemność w przepływie informacji.
  • Wspólna odpowiedzialność za stabilność finansową.
 6. Dobrowolne Wytyczne dotyczące Strategii Wyjścia i Strategii Długoterminowych
  • Zarządzanie oczekiwaniami
  • Konstruktywny pobyt. Połączenie międzynarodowej wiedzy humanitarnej ze znajomością lokalnego kontekstu w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania.
 7. Rekomendacje: Potrzebne Działania
  • dla wszystkich organizacji pozarządowych działających w obszarze migracji i integracji w Polsce:
   • Organizacja spotkań z pracownikami na temat Dobrowolnych Wytycznych.
   • Organizacja dwustronnego spotkania z partnerem lub partnerami o wyzwaniach we współpracy i możliwych rozwiązaniach.
  • dla międzynarodowych organizacji pozarządowych:
   • Tworzenie przestrzeni do dyskusji z lokalnymi partnerami na temat Dobrowolnych Wytycznych.
   • Wymiana wiedzy i dobrych praktyk podczas dyskusji grupowej z innymi przedstawicielami – międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.
   • Poinformowanie centralnego zarządu o Dobrowolnych Wytycznych i wynikach dyskusji z partnerami. 

Otwarty dialog i elastyczność w działaniu

Grupa Robocza ds. Partnerstwa gorąco zachęca do rozważenia przestrzegania tych wytycznych przy konstruowaniu i zawieraniu umów partnerskich. W dokumencie podkreśla się, że niezwykle istotny jest fakt, iż każda organizacja ma swój własny kontekst i swoje ograniczenia, dlatego przedstawione rekomendacje mają charakter dobrowolny, zachęca się także do otwartego dialogu między partnerami.

Spojrzenie w Przyszłość

Chociaż wytyczne są skierowane głównie do organizacji pozarządowych, Grupa Robocza ds. Partnerstwa zachęca także agencje ONZ i społeczność donatorów do refleksji nad przedstawionymi zaleceniami, wierząc, że prawdziwa wielostronna współpraca wymaga czasu i skoordynowanych działań, aby skutecznie zaspokoić potrzeby osób dotkniętych sytuacją kryzysową.

Pobierz lub udostępnij dokument