Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy – co warto wiedzieć

ręka mężczyzny podpisującego ustawę, symbole prawa

Prezydent podpisał ustawę  z 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Poniżej prezentujemy najważniejsze przepisy, istotne zarówno dla osób uchodźczych, jak i organizacji, które im pomagają.

Przedłużenie okresu legalnego pobytu

Legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony do 30 czerwca 2024 roku.

Dodatkowo, zachowano przepisy prawa zawarte w art. 2 ust. 10 i 11 wspomnianej ustawy, które dodatkowo wydłużają ten okres, jak następuje:

 • Do 31 sierpnia 2024 roku dla osób:
  • korzystających z wychowania przedszkolnego, realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w dniu 30 czerwca 2024 roku, a także ich rodziców lub opiekunów, jeśli są małoletnie;
  • pobierających naukę w przedszkolu lub szkole ukraińskiego systemu oświaty z wykorzystaniem nauki na odległość w dniu 30 czerwca 2024 roku, a także ich rodziców lub opiekunów, jeśli są małoletnie;
  • rozpoczynających naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych nie później niż w roku szkolnym 2022/2023, a także ich rodziców i opiekunów, jeśli są małoletnie.
 • Do 30 września 2024 roku dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a także ich rodziców i opiekunów, jeśli są małoletnie.

Przedłużenie ważności dokumentów

Nowelizacja ustawy ma na celu wspieranie legalizacji pobytu Ukrainek i Ukraińców przebywających w Polsce, stąd przedłuża do 30 czerwca 2024 roku okres ważności takich dokumentów jak wizy krajowe, zezwolenia na pobyt czasowy, karty pobytu, polskie dokumenty tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów ,,zgoda na pobyt tolerowany”.

serce w dłoniach symbol wsparcia

Ułatwienia dla osób z kwalifikacjami medycznymi

Nowe przepisy wprowadzają również ułatwienia dla osób z Ukrainy posiadających kwalifikacje medyczne uzyskane poza Unią Europejską. Lekarze, pielęgniarki oraz położne zyskują możliwość wykonywania swoich zawodów w Polsce. O 28 miesięcy wydłużono okres, w którym:

 • obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich UE można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty; 
 • minister właściwy do spraw zdrowia może nadać numer odpowiadający numerowi prawa wykonywania zawodu na wniosek lekarza lub lekarza dentysty, który uzyskał zaświadczenie o wpisie do rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód i zgłosił zamiar udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy; 
 • obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich UE można udzielić zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej. 

Jednocześnie w nowelizacji niestety nie uwzględniono naszych postulatów dotyczących problemu nostryfikacji ukraińskich psychologów i psycholożek.

Czytaj więcej: Apel do Marszałek Senatu o przedłużenia zapisów specustawy umożliwiających wykonywanie zawodu przez ukraińskich psychologów

Przedłużenie preferencji podatkowych

Wprowadzone zmiany obejmują także przedłużenie na rok 2024 okresu obowiązywania preferencji podatkowych związanych z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. To istotne działanie mające na celu wsparcie gospodarki i przedsiębiorczości w regionach dotkniętych konfliktem.

Wejście w życie

Nowelizacji ustawy została opublikowana 21 lutego 2024 roku i wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jest to istotny krok w zapewnieniu wsparcia i ochrony dla obywateli Ukrainy znajdujących się w Polsce w trudnym czasie konfliktu zbrojnego w ich kraju.