Pomoc dla zwierząt z Ukrainy

Wojna w Ukrainie dotknęła także naszych mniejszych towarzyszy — domowych pupili, zwierząt gospodarskich, jak również bezdomnych. Wiele uchodźców zabrało ze sobą do Polski swoich czworonożnych przyjaciół, ale sporo z nich pozostało za granicą bez opieki. Pamiętamy, że zwierzęta także są ofiarami wojny, dlatego poniżej prezentujemy Wam ważne informacje i porady dotyczące dostępnej pomocy właśnie dla nich.

Zasady wwozu zwierząt z Ukrainy do Polski

kot z walizką

Główny Inspektorat Weterynarii Rzeczypospolitej Polski od 24 lutego br. na bieżąco udostępnia informacje o zasadach transportu zwierząt między naszymi krajami. Obecnie w mocy są zasady z 25 lipca i nie ma żadnych zapowiedzi o wprowadzeniu nowych zmian — a wygląda to następująco, cyt.: 

 1. Z uwagi na potwierdzoną przez administrację weterynaryjną Ukrainy możliwość wykonania oznakowania oraz szczepienia przeciwko wściekliźnie na terenie nieobjętym czynnymi działaniami wojennymi w Ukrainie, właściciele zwierząt lub upoważnione przez właściciela osoby planujący podróż na teren UE powinni wykonać te czynności, zanim przekroczą granice ukraińsko – polską. Powinni także posiadać dokument wystawiony przez lekarza weterynarii, potwierdzający spełnienie powyższych wymogów.
 2. Zwierzęta z gatunków psy, koty, fretki zgodnie ze standardową procedurą mogą towarzyszyć podróżującym w sytuacji spełnienia wszystkich wymagań UE, tj.: 
  • zwierzę zostało prawidłowo oznakowane za pomocą mikrochipa;
  • zwierzę zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie i szczepienie jest nadal ważne;
  • zwierzę posiada aktualny wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
  • zwierzę jest zaopatrzone w świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem określonym w prawie UE lub w określonych przypadkach ważny paszport wydany w jednym z państw członkowskich UE.
 3. Osoba przekraczająca granicę ze zwierzęciem, które nie spełnia wymagań przywozowych, zobowiązana jest do zadeklarowania funkcjonariuszowi celnoskarbowemu posiadania zwierzęcia i do wypełnienia wniosku. Funkcjonariusz celno-skarbowy kieruje takie zwierzę do urzędowego lekarza weterynarii i informuje właściciela zwierzęcia o konieczności:
  • wycofania się z granicy na teren Ukrainy w przypadku odmowy poddania zwierzęcia oznakowaniu i szczepieniu przeciwko wściekliźnie na własny koszt (Inspekcja Weterynaryjna wydaje decyzję administracyjną o odesłaniu zwierzęcia);
  • oznakowania i zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie na własny koszt u lekarza weterynarii prywatnej praktyki po wezwaniu telefonicznym.
 4. W przypadku zwierząt wymagających szczepienia i oznakowania, przekroczenie granicy możliwe jest wyłącznie koleją w Przemyślu i w Chełmie.
 5. W przypadku przekroczenia granicy ze zwierzęciem bez uzyskania pozwolenia oraz braku oznakowania i szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie organ, który ujawnił nielegalne przekroczenie granicy, powiadamia o tym właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję o skierowaniu na izolację na okres do 6 miesięcy, we wskazanym przez urzędowego lekarza weterynarii miejscu. Po zarządzeniu izolacji zwierzę zostanie oznakowane oraz zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a 30 dni po szczepieniu poddane zostanie badaniu poziomu przeciwciał przeciw wściekliźnie metodą miareczkowania. Koszty izolacji, szczepienia i oznakowania, jak również innych koniecznych czynności lekarsko-weterynaryjnych ponosi właściciel zwierzęcia. 

Film „9 żyć” – o ewakuacji i życiu ze zwierzętami podczas wojny

Poniżej fIlm dokumentalny (dostępny w języku ukraińskim i rosyjskim) opowiadający historie wolontariuszy, którzy opiekowali się nie tylko sobą i swoimi rodzinami w pierwszych dniach po agresji Rosji na Ukrainę. Przybliża realia transportu zwierząt (nie tylko tych domowych, ale także z ZOO) ze stref czynnych wojennych działań.

Pomoc dla zwierzęcia z Ukrainy w Polsce

 1. Straż Dla Zwierząt w Polsce: numer alarmowy (022) 353-50-60 dla zgłaszania przypadków zaniedbania zwierząt (cała Polska)
 2. Schroniska dla zwierząt: dostępne w Twojej okolicy możesz znaleźć tutaj.
 3. Grupy na Facebooku — to przestrzeń dla osób prywatnych, gdzie można dodać informację o potrzebie wsparcia np. karmą czy lekami.

Pomoc dla zwierzęcia w Ukrainie

 1. UAnimals – po 24 lutego organizacja zajmuje się m.in. ewakuacją i opieką nad zwierzętami, które zostały w Ukrainie. Na stronie znajduje się formularz dla pomocy zwierzakom, które znajdują się na terenie działań wojennych / miejsc wyzwolonych.
 2. Grupa “Każdy ma drugą szansę” i Help to the Ukrainian Animals – społeczność Ukraińców, która oddolnie pomaga zwierzętom. Na co dzień pojawiają się posty o konieczności pomocy w postaci karmy, leków, opiekuna — tutaj można także dodać ogłoszenie o zaginięciu.
 3. Dom Sirka” – grupa wolontariuszy organizacji „Dom Sirka”, którzy pomagają psom i kotom zostawionym samym sobie. Oferują pomoc w postaci przetrzymania zwierzęcia na jakiś czas, pomocy rzeczowej, przewózki pupila.

Akcja „Weterynarze dla Ukrainy”

“Weterynarze dla Ukrainy” – informacyjny hub dla ukraińskich specjalistów i rodzin zwierzaka. Można tam znaleźć weterynarzy z danego kraju, informacje o domach tymczasowych czy kontakty z krajowymi służbami weterynaryjnymi. 

Dodatkowe materiały

Międzynarodowe grupy na Facebooku: Ukrainian Rescue Appeal, Ukraine Animal Rescue, Help Ukrainian Horses