Dołącz do Refugee Response Plan 2024

Aby zapewnić koordynację pomocy w sposób spójny i komplementarny między różnymi podmiotami działającymi na rzecz osób uchodźczych, UNHCR kieruje opracowywaniem Refugee Response Plan, które mają na celu wspierać rządy państw przyjmujących osoby uchodźcze. RRP służy jako podstawa do wdrażania strategii i działań, a także wspierania sytuacji osób uchodźczych w ścisłej współpracy z rządami krajów przyjmujących i innymi partnerami.

RRP zapewnia platformę i narzędzia do właściwego planowania i koordynowania działań między agencjami, podnosi skalę i jakość udzielanej pomocy, jest narzędziem pozyskiwania funduszy dla partnerów, ujednolica profil działań zgodnie ze strategiami rządu przyjmującego. Do 29 września istnieje możliwość dołączenia do RRP 2024.

Kto może zostać partnerem RRP?

Partnerami RRP mogą zostać między innymi agendy ONZ, międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe, IFRC i stowarzyszenia Czerwonego Krzyża / Czerwonego Półksiężyca, organizacje wyznaniowe, instytucje akademickie, organizacje regionalne, organizacje społeczne i organizacje kierowane przez uchodźców.

Jak dołączyć do Refugee Response Plan 2024?

Aby wyrazić zainteresowanie dołączeniem do RRP 2024, należy wysłać e-mail na adres [email protected], wpisując w temacie: 2024RRP_NAZWA TWOJEJ ORGANIZACJI oraz uwzględnić: 

  • nazwę organizacji.
  • całkowity (szacunkowy) budżet apelacji na 2024 r. (nie ma potrzeby dzielenia go na sektory),
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (e-mail/numer telefonu, jeśli to możliwe) osoby, która będzie informowana o kolejnych krokach.

Więcej szczegółów zostanie przekazanych organizacjom, które wyrażą zainteresowanie. Wszelkie pytania na temat RRP na 2024 rok należy kierować na adres:  [email protected].

Jakie są zalety zostania partnerem RRP?

• Kształtowanie rzecznictwa: Bez zróżnicowanego partnerstwa RRP, w szczególności obejmującego krajowe organizacje pozarządowe, organizacje społeczne (CBO), organizacje kierowane przez uchodźców, organizacje wyznaniowe, kwestie polityczne dotyczące ochrony uchodźców byłyby znacznie mniej wydajne i skuteczne. Dołączając do RRP, pomożesz kształtować wysiłki rzecznicze wspierające uchodźców – zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

• Widoczność/mobilizacja zasobów: Refugee Response Plan jest międzynarodowym apelem o solidarność, nie funduszem. Oznacza to, że złożenie budżetu nie gwarantuje, że zostanie on sfinansowany, ale RRP jest szeroko rozpowszechniany wśród darczyńców humanitarnych. Bycie partnerem RRP zapewnia więc większą widoczność organizacjom i pomaga w budowaniu zaufania wśród darczyńców, ponieważ preferują oni skoordynowane działania, mającą na celu ograniczenie powielania zasobów. Możesz także zwiększyć widoczność i wpływ swojej organizacji, przyczyniając się do wspólnej pracy grupy roboczej lub nawet współprowadząc grupę roboczą.

• Dostęp do informacji i dzielenie się wiedzą: w ramach RRP regularnie udostępniane są dane i informacje opracowane przez różnorodne sektory, grupy robocze i sieci. Dołączając do RRP, będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w tworzeniu tych kluczowych informacji.


źródło informacji: UNHCR