Raport ACAPS na temat pomocy społecznej dla ukraińskich uchodźców w 6 krajach

W ramach pozarządowej inicjatywy non profit ACAPS, która zajmuje się monitoringiem i niezależną analityką wspierającą m.in. działania organizacji humanitarnych, powstał nowy raport: Overview of social protection available for refugees from Ukraine. W opracowaniu znajdziemy informacje o zabezpieczeniu społecznym dostępnym dla uchodźców z Ukrainy korzystających z ochrony tymczasowej w Czechach, na Węgrzech, w Mołdawii, Polsce, Rumunii i Słowacji.

ukraiński uchodźca, paszport, formalności

Niewystarczająca pomoc finansowa

Informacje zawarte w raporcie ukazują istotne aspekty dotyczące dostępu do pomocy społecznej, usług opiekuńczych i pomocy w zatrudnieniu. Analizie poddano m.in. zakres i formy wsparcia finansowego. Według badań ACAPS zapewniana przez państwo pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy we wszystkich sześciu krajach jest niewystarczająca, aby zaspokoić podstawowe potrzeby i pokryć niezbędne wydatki. Na przykład świadczenia dla samotnej osoby dorosłej z dwójką dzieci, nawet w połączeniu z płacą minimalną, pokrywają jedynie od jednej dziesiątej (Mołdawia) do połowy (Czechy i Rumunia) kosztów utrzymania w kraju goszczącym. Natomiast samotni uchodźcy polegający na emeryturach z Ukrainy, nawet jeśli otrzymują świadczenia w kraju goszczącym, mogą pokryć tylko 11-35% kosztów utrzymania.

Grupy wymagające wzmożonego zabezpieczenia społecznego

Raport wskazuje na grupy szczególnie narażone na brak odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Należą do nich osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, Romowie, bezpaństwowcy, kobiety w wieku 50 i więcej lat, oraz młodzież i mężczyźni zagrożeni wykluczeniem społecznym. Działania na rzecz poprawy ich sytuacji są kluczowe dla skutecznej integracji uchodźców z Ukrainy.

Sprawdź kategorię „Wsparcie grup wrażliwych” na naszej 👉 MAPIE i przeglądaj inicjatywy dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wyzwania zatrudnieniowe

Badania i analizy ACAPS podkreślają również wyzwania związane z zatrudnieniem osób uhodźczych. Brak bezpłatnych kursów językowych, niewystarczająca liczba miejsc w placówkach opiekuńczych i przedszkolach oraz brak procedur uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych w Ukrainie ograniczają możliwości zatrudnienia. To z kolei prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na świadczenia socjalne.

Bariery w dostępie do świadczeń

Według raportu główną przeszkodą w dostępie do świadczeń i usług społecznych są niewystarczające informacje w językach zrozumiałych dla uchodźców. Dodatkowo, w niektórych krajach ograniczony potencjał administracji publicznej i specyficzne procedury utrudniają dostęp do zabezpieczenia społecznego. Współpraca międzysektorowa oraz połączenie pomocy humanitarnej z krajowymi systemami zabezpieczenia społecznego stają się kluczowe dla poprawy tej sytuacji.

W świetle tych ustaleń, istotne jest podjęcie skoordynowanych działań zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, aby skutecznie wspierać uchodźców z Ukrainy. Tylko poprzez ścisłą współpracę i skierowane działania można stworzyć warunki sprzyjające pełnej integracji i zabezpieczeniu społecznemu dla osób, które zmuszone były opuścić swój kraj w obliczu wojny.

Sprawdź pełną treść raportu

Jeśli interesuje Was raport ACAPS, z jego pełną treścią (dostępną w języku angielskim) możecie zapoznać się, klikając w poniższy link. Zachęcamy także do sprawdzenia innych analiz dotyczących wojny w Ukrainie i sytuacji ukraińskich uchodźców.