Przegląd Humanitarny ONZ 2024: nadal 14,6 mln Ukraińców potrzebuje pomocy humanitarnej

Wg raportu Global Humanitarian Overview 2024 niemal 15 mln osób będzie potrzebować pomocy humanitarnej z powodu wojny w Ukrainie. Stanowi to ponad 40% całej ludności tego kraju. Konflikt ten jest jednym z głównych czynników wpływających na potrzeby humanitarne w regionie, a jego skutki odczuwalne są zarówno wewnątrz kraju, jak i wśród sąsiadujących narodów.

Niemal 300 milionów ludzi na świecie potrzebuje pomocy humanitarnej. Aby ją zapewnić, potrzeba 46 bilionów dolarów. Źródło grafiki: UN OCHA.

Global Humanitarian Overview [Przegląd Humanitarny] to cykliczny raport ONZ wskazujący na poziom zapotrzebowania humanitarnego. Tegoroczna publikacja wskazuje na intensyfikację kryzysów takich jak głód, choroby, przemoc na tle płci oraz przesiedlenia na całym świecie. Analiza oparta na danych z 2023 roku pokazuje, jak system humanitarny poprawia swoją odpowiedź na te kryzysy. Raport stanowi kompleksową i opartą na dowodach ocenę globalnych potrzeb humanitarnych, koncentrując się na wsparciu dla najbardziej potrzebujących. Obszerna publikacja dotyczy kryzysów na całym świecie. Poniżej skracamy fragment dotyczący obecnej sytuacji Ukrainy.

Sytuacja w Ukrainie wg Global Humanitarian Overview

Potrzeby ludności ukraińskiej są najbardziej dotkliwe na wschodzie i północy kraju, szczególnie dotkniętych przez działania militarne. Ponad 3,3 mln osób potrzebujących pomocy żyje w społecznościach na wrażliwej linii frontu. Także na terytoriach znajdujących się pod tymczasową kontrolą Rosji, miliony ludzi walczą o odpowiedni dostęp do wody, żywności, opieki zdrowotnej, mieszkań, ochrony i innych niezbędnych usług i zaopatrzenia.

Poważne incydenty, w tym zniszczenie tamy Kachowskiej w czerwcu 2023 roku oraz uderzenia w inne kluczowe elementy infrastruktury, zaostrzyły potrzeby humanitarne w regionach, gdzie sytuacja i tak była już krytyczna. Przez cały rok niszczone były domy, szkoły, systemy wodociągowe czy szpitale. Lokalni rolnicy zmagają się z problemami w uprawie swoich ziem z powodu silnego skażenia pozostałościami po wybuchach, co jest szczególnie niepokojące w żyznych obszarach obwodów charkowskiego, chersońskiego i mikołajowskiego.

Pomocy potrzebuje także 4 milionów osób wewnętrznie przesiedlonych na terenie Ukrainy. W szczególności dotyczy to około 111,500 mieszkających w ośrodkach zbiorowych. Długotrwałe przesiedlenie doprowadziło do ograniczenia zdolności wielu osób do radzenia sobie ze stratą pracy lub dochodów. Tysiące z tych osób kolejny raz musiały uciekać, głównie z terenów położonych blisko obwodów sumskiego i charkowskiego.

Poważne naruszenia wobec cywilów naraziły miliony ludzi na traumy i problemy ze zdrowiem psychicznym, wpływając na dobrostan i edukację dzieci. Wojna dodatkowo pogłębiła już istniejące nierówności i wyzwania, z jakimi borykają się kobiety i grupy marginalizowane, zwiększając ryzyko przemocy na tle płciowym.

Prognozuje się, że sytuacja humanitarna ulegnie dalszemu pogorszeniu w 2024 roku. Jeśli działania wojenne będą trwać, a ataki na infrastrukturę energetyczną i inną kluczową infrastrukturę nasilą się podczas trwającej zimy, nie możemy liczyć na poprawę sytuacji.

Global Humanitarian Overview 2024.

Priorytety na 2024 rok

W 2023 roku społeczność humanitarna prowadziła intensywne działania w Ukrainie. Niemal 11 milionów ludzi otrzymało pomoc od ponad 500 organizacji humanitarnych. Organizacje dokładały starań, aby dotrzeć do najbardziej narażonych, zwiększając pomoc społecznościom znajdujących się na linii frontu.

W 2024 roku odpowiedź będzie nadal koncentrować się na osobach z najbdziej palącymi problemami w całym kraju, priorytetowo traktując te w społecznościach na linii frontu i w sąsiednich obszarach. Priorytetowo traktowane będą również osoby przesiedlone i powracające, szczególnie z grup wrażliwych.

W sumie około 8,5 miliona osób zostanie objętych wsparciem. Jego celem będzie zapewnienie zasadniczej i doraźnej pomocy wielosektorowej ratującej życie, aby zagwarantować bezpieczeństwo i godność osób znoszących konsekwencje wojny. Konkretne działania ochronne będą uzupełniać interwencje w zakresie zdrowia, schronienia, żywności, wody, higieny, sanitariatu i edukacji. Zapewniane będzie ponadto wsparcie psychiczne i psychospołeczne, dostosowane do płci i wieku. Szczególne znaczenie przypisuje się ochronie przed wykorzystaniem seksualnym i nadużyciami.

Pomoc dla osób mieszkających na obszarach obecnie znajdujących się pod tymczasową kontrolą wojskową Federacji Rosyjskiej będzie zależała od poprawy dostępu dla organizacji humanitarnych, który od eskalacji wojny był ograniczony. Społeczność humanitarna kontynuuje wysiłki mające na celu poprawienie dostępu do tych terenów.

Przeczytaj całość raportu

Globalny Przegląd Humanitarny na 2024 rok, opracowany przez OCHA, koncentruje się na koordynacji globalnej odpowiedzi na sytuacje kryzysowe w celu ratowania życia i ochrony ludzi w kryzysach humanitarnych. Raport promuje skuteczną i zasadniczą akcję humanitarną ze strony wszystkich podmiotów.

Według dokumentu 2024 roku prawie 300 milionów osób na całym świecie będzie potrzebować pomocy humanitarnej i ochrony z powodu konfliktów, sytuacji klimatycznych i innych czynników. Całość raportu przeczytasz pod tym linkiem.