Polityka prywatności

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe i portale. Niniejsza Polityka określa szczegółowo zakres, zasady oraz cele przetwarzania przez Fundację To Proste danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Państwa ze stron prowadzonych i administrowanych przez naszą fundację: www.toproste.orgwww.tuptuptup.org.plwww.mapujpomoc.plwww.nadija.org.pl

II. CZYM SĄ DANE OSOBOWE I CO OZNACZA ICH PRZETWARZANIE?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Fundacja przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

III. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem danych jest Fundacja To Proste zarejestrowana w Warszawie, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa, w marcu 2016 roku wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000605198, posługująca się nr NIP 522305607.

 IV. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DANYMI

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem: ul. Hoża 62/69, 00-682Warszawa, telefonicznie pod numerem tel. 609 100 270 lub e-mailowo: [email protected]

V. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

1. Wszystkie strony i portale internetowe zarządzane i administrowane przez Fundację To Proste, wymienione w pkt. I  automatycznie zbierają niektóre dane użytkowników, w tym: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających.

2. Dodatkowo na portalu mapujpomoc.pl oraz nadija.org.pl po zalogowaniu, Fundacja To Proste zbiera i administruje:

a) dane teleadresowe (w tym imię i nazwisko osoby rejestrującej się, nazwa i adres , kontaktowy, adres e-mail, telefon, współrzędne GPS)

b) podstawowe informacje o organizacji / instytucji wprowadzane do bazy, min.: rodzaj instytucji, charakter działań, sposób prowadzenia działań etc.

c) kategorie pomocy oferowanej lub poszukiwanej przez zalogowanego użytkownika

d) podstawowe informacje o działaniach organizacji/ instytucji / firmy rejestrującej się na portalu

e) inne dane

VI. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE

Fundacja To Proste gromadzi dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszymi serwisami i komunikacją z użytkownikami (www.toproste.orgwww.tuptuptup.org.plwww.mapujpomoc.plwww.nadija.org.pl).

Dane użytkownika niezalogowane wykorzystujemy do generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą Google Analytics), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewniać mu wysoką jakość merytoryczną, analizować czy struktura strony nie zawiera błędów, itd. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji.

Jeśli Państwo kupili od nas produkt w sklepie internetowym, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nasz system sprzedażowy w celu zrealizowania transakcji. Państwa dane będziemy też przetwarzać w celu dostarczenia Państwu zakupionych towarów, posłużą one również do wystawienia faktury lub rachunku. Jeśli będą Państwo zwracali się do nas z pytaniami dotyczącymi zamówienia, zebrane dane osobowe będą wykorzystywane dla udzielenia Państwu odpowiedzi.

Dane osób i instytucji zarejestrowanych na portalu mapujpomoc.pl lub nadija.org.pl są przetwarzane w ramach poniższych działań:

– Zapewnienia możliwości wyświetlenia danych organizacji/ instytucji / firmy którą Państwo reprezentują na portalu mapujpomoc.pl lub nadija.org.pl – dzięki temu osoby odwiedzające portal wiedzą kto, gdzie i jakiej formy pomocy szuka lub udziela na terenie Polski i Europy. Pozostawione dane osobowe pozwalają użytkownikom portalu na sprawną komunikację Państwem lub instytucją którą państwo reprezentują / w której pracują.

– Umożliwienia bezpośredniego kontaktu z zalogowaną osobą w celu: aktualizacji danych, informacjio nowych narzędziach lub usługach dostępnych na portalu / zapraszania na spotkania/szkolenia/ wydarzenia organizowane przez Fundację To Proste oraz innych działań związanych bezpośrednio z realizacją celu portalu MapujPomoc.pl oraz Nadijaorg.pl 

Dane osobowe pozostawione w ramach rejestracji na portalu mapujpomoc.pl lub nadijaorg.pl nie są przekazywane innym podmiotom, chyba, że mówi o tym regulamin.

VII POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

1. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach  wszystkich serwisów i platform administrowanych przez Fundację To Proste, w tym danych osobowych Użytkowników.

2. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika, zastosowanie mają zapisy artykułu 8 ust. 4 do 12 stanowiące umowę powierzenia danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. Zm. (zwane dalej “RODO”)).

3. Użytkownik, jeżeli ma to zastosowanie, powierza Administratorowi, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Umowy, tj. korzystania z narzędzi udostępnianych w ramach Platformy Nadija oraz Platformy MapujPomoc.pl. Administrator może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w zdaniu poprzedzającym oraz w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych Regulaminem (regulamin strony Mapuj Pomoc dostępny jest na stronie www.mapujpomoc.pl zaś regulamin portalu nadija dostępny jest na portalu www.nadija.org.pl .

4. Administrator oświadcza, iż zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

5. Użytkownik może powierzyć Administratorowi w szczególności takie rodzaje danych osobowych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, NIP/KRS firmy i inne dane identyfikacyjne opisane w pkt V.2 Polityki Prywatności

6. Administrator zobowiązuje się:

a. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;

b. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;

c. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;

d. do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO, w tym między innymi w stosownym przypadku: (i) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych, (ii) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, (iii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, oraz (iv) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;

e. Administrator oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia przede wszystkim ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, a w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

f. pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;

g. po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem, zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego pozwala na przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres, wówczas zwrot lub trwałe usunięcie danych osobowych, nastąpi po upływie tego okresu;

h. udostępniać Użytkownikowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO oraz umożliwiać Użytkownikowi przeprowadzenie audytów po uprzednim uzgodnieniu ich terminu i zakresu;

7. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych Użytkownika, Administrator, bez zbędnej zwłoki, zgłasza ten fakt Użytkownikowi.

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia, Administrator zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych sposób celem zapobieżenia skutków naruszenia lub ich minimalizacji.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia ochrony danych wynikające bezpośrednio z czynności Użytkownika na Platformie Nadija.

10. W przypadku ujawnienia przez Administratora korzystania przez Użytkownika z Platformy Nadija w sposób niezgodny z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

11. Dane Użytkowników lub podmiotów reprezentowanych przez Użytkowników mogą być przekazywane innym Użytkownikom, Użytkownikom lub podmiotom reprezentowanym przez Użytkowników, w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów komunikacyjnych, korzystania z usług świadczonych przez Administratora, w szczególności do zawarcia lub wykonywania umowy zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Platformy Nadija.

 VII. KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator może powierzyć dane osobowe Użytkownika do dalszego przetwarzania innemu podmiotowi, w tym przede wszystkim:

– UNHCR i Agendy ONZ w ramach danych pozyskiwanych z platformy Mapuj Pomoc. 2 marca 2024 roku Fundacja To Proste podpisała porozumienie z UNHCR w ramach którego wspiera UNHCR w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych dotyczących punktów udzielających wsparcia uchodźcom. Celem wsparcia systemu mapingu Fundacja To Proste przekazuje wszystkie infomracje pozyskiwane w trakcie logowania i rejestracji do serwisu

– Deloitte wyłącznie w ramach danych pozyskanych na portalu Nadija.org.pl, który to portal Fundacja To Proste prowadzi wspólnie z Deloitte. Deloitte (zwany podprocesorem) spełnia te same gwarancje i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, jakie zostały nałożone na Administratora.

– Innymi podprocesorami, czyli podmiotami przetwarzającymi na wszystkich innych portalach mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych. Szczegółowa informacja w zakresie Podprocesorów może zostać udostępniona Użytkownikowi na jego żądanie.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec katalogu PodprocesorówAdministratora, jednakże wniesienie sprzeciwu lub brak ich akceptacji może spowodować konieczność rozwiązania Umowy, a tym samym zaprzestania świadczenia Usługi przez Administratora na rzecz Użytkownika, jeżeli dany Podprocesor jest podmiotem kluczowym w celu realizacji Usługi.

3. Przekazanie przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przez Administratora może nastąpić jedynie wówczas, gdy spełnione zostaną warunki określone w Rozdziale V RODO. 

4. Poza powyższymi przypadkami, nie przekazujemy żadnych gromadzonych przez stronę danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów.

5. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie są też przekazywane do państwa trzeciego tj. z państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.

6. W przypadku zakupu w naszym sklepie internetowym, w celu wykonywania umów, na podstawie których dokonali Państwo zakupu naszych towarów, Państwa dane osobowe mogą być powierzone w szczególności następującym podmiotom lub kategoriom podmiotów:
1. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
2. podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa płatności,
4. podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne na naszą rzecz.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Czas, przez jaki możemy przechowywać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Fundację To Proste:

1) w przypadku, gdy Fundacja przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przechowywania danych w tym celu określają te przepisy;

2) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy to maksymalnie 10 lat.

IX. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych:

Dostęp do danych osobowych. Mają Państwo prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected].

Sprostowanie danych osobowych. W każdym czasie mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe. W każdym czasie mogą Państwo też żądać uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych rozumie się takie oznaczenie Państwa danych w naszych systemach, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości.

Żądanie usunięcia danych. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Prawo wniesienia skargi. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

X. INFORMACJA O COOKIES

Nasze strony www.toproste.orgwww.tuptuptup.org.plwww.mapujpomoc.plwww.nadija.org.plwykorzystują pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

W ramach www.toproste.orgwww.tuptuptup.org.plwww.mapujpomoc.plwww.nadija.org.plstosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, tak by nie zbierały ww. informacji. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych na naszej stronie.

O tym, jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań, dowiedzieć się można na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

XI. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

Na naszych stronach internetowych i portalach www.toproste.orgwww.tuptuptup.org.plwww.mapujpomoc.plwww.nadija.org.pl mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na stronach www.toproste.orgwww.tuptuptup.org.plwww.mapujpomoc.plwww.nadija.org.pl Wszelkie dane osobowe podawane przez Państwa za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności podmiotów, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie ponosimy odpowiedzialności za powyższe podmioty oraz wykorzystanie przez nich Państwa danych.

XII. DODATKOWE INFORMACJE 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 20.08.2018 r.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: [email protected] Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

XIII PODSTAWY PRAWNE

Niniejsza Polityka udostępniana jest w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z:

1. art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
2. art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
3. art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1219),
4. art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).