Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) – Oddział Okręgowy w Częstochowie

Oferuję / Szukam pomocy
 • SZUKAM POMOCY
Aktywność
 • aktywny
Ulica i numer
 • Feliksa Nowowiejskiego 15
Kod pocztowy
 • 42-217
Miejscowość
 • Częstochowa
Forma działalności prawnej
 • organizacja pozarządowa
Główny obszar działań
 • Działania integracyjno - edukacyjne powadzone przez:
 • Inne organizacje
Strona www organizacji
E-mail
 • rpd@tpdoo.org
Telefon
 • 516191239
Wiek beneficjentów pomocy
 • Przedszkolaki 4-6 lat
 • Uczniowie 7-18 lat
Liczba dzieci
 • 70
Państwo
 • Polska
Obszar pomocy
 • Lokalnie
Obszar pomocy - Polska
 • śląskie
Sposób prowadzenia działań - Polska
 • stacjonarnie w jednej miejscowości
Rodzaj potrzebnej pomocy materialnej lub rzeczowej
 • Żywność
 • Czystość i higiena (mydło, pampersy, środki czystości)
 • Artykuły papiernicze
 • Zabawki
 • Inne
Rzeczy materialne - inne
 • materiały plastyczne, farby, kredki, klocki, puzzle, piłki, sprzęt sportowy, ręczniki papierowe, mydło, worki na śmieci
Czas prowadzenia działań
 • działanie stałe
Opis działań
 • Cele statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:
  1) współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu,
  2) realizację zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii oraz z innych dziedzin z własnej inicjatywy, zlecanych lub powierzanych Towarzystwu przez podmioty publiczne,
  3) wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniach Towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci,
  4) promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny – za ich zgodą przed: szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych prawem,
  5) udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu leczeniu, rehabilitacji i terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę,
  6) udzielanie pomocy i wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,
  7) organizowanie i prowadzenie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki, edukacji, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego; w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletności,
  8) prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki społecznej, w tym uzależnień, w szczególności alkoholizmu i narkomanii,
  9) upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym,
  10) rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego; organizację samorządowych grup dziecięcych, sejmików i innych akcji dziecięcych,
  11) organizację środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania dziecka, zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii,
  12) inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację podczas konkursów, przeglądów artystycznych, festynów, festiwali itp.,
  13) organizację działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
  14) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej, wypracowywanie i upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych wzbogacających pracę na rzecz dzieci oraz podnoszenia kultury pedagogicznej społeczeństwa,
  15) inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dzieci i wskazywanie możliwości ich zaspokojenia, wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez inne podmioty,
  16) prowadzenie wydawnictw organizacyjnych, edukacyjnych i dziecięcych promujących działalność TPD,
  17) organizację współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i praktyki pedagogicznej Towarzystwa,
  18) pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową Towarzystwa, prowadzenie działalności charytatywnej.

Opis potrzeb
 • Potrzebne są wszelkie materiały do pracy z dziećmi, między innymi:

  materiały plastyczne, farby, kredki, klocki, puzzle, piłki, sprzęt sportowy, ręczniki papierowe, mydło, worki na śmieci.