Minimalne standardy zarządzania ośrodkami zbiorowego zakwaterowania – podręcznik dla organizacji humanitarnych

W sytuacji kryzysu humanitarnego obozy i podobne do obozów obiekty (miejsca zbiorowego pobytu) często stanowią jedyne miejsca, w których osoby przesiedlone wewnętrznie i uchodźcy mogą szukać ochrony i pomocy. Podręcznik „Minimalne standardy zarządzania obozami” przedstawia podstawowe działania, jakie należy podjąć, by zadbać o prawidłowe działanie miejsc schronienia uchodźców. Autorami publikacji są jest grupa największych aktorów humanitarnych — m.in. UNHCR, CARE, Caritas, ADRA, Danish Refugee Council oraz inni.

Podręcznik zawiera także zawierają kwestie dotyczące planowania i koordynacji pomiędzy sektorami i organizacjami. Celem jest wyjaśnienie roli instytucji zarządzającej ośrodkiem i pracującej na co dzień w placówkach zbiorowego pobytu oraz określenie minimalnego poziomu jakości takiej pracy. Docelowym odbiorcą niniejszych standardów są kierownicy ośrodków i ich zespoły, tj. personel na co dzień pracujący w ośrodkach zbiorowego pobytu. Standardy przeznaczone są ponadto dla osób pracujących z ludnością przesiedloną w miejscu jej zamieszkania. Są to osoby bezpośrednio pracujące z osobami przesiedlonymi, planiści i twórcy polityki, specjaliści techniczni, koordynatorzy, darczyńcy, pracownicy akademiccy i osoby pracujące na rzecz rzecznictwa, mediów lub komunikacji.

Minimalne standardy zarządzania obozami oparte są na fundamentalnym przekonaniu, że prawa wszystkich osób przesiedlonych muszą być przestrzegane, a ich potrzeby zaspokajane bez uszczerbku dla ich godności. W związku z tym przedstawione standardy pozostają niezmienne.

Podręcznik możesz pobrać poniżej (w języku polskim oraz ukraińskim):