Ankieta do badania motywacji i predyspozycji do angażowania się w wolontariat

wolontariusze i pomoc humanitarna

Wszystkie osoby zainteresowane wolontariatem, a także te, które czynnie działają w tym obszarze, zachęcamy do uzupełnienia anonimowej ankiety, która powstała w ramach projektu naukowo-badawczego prowadzonego na Uniwersytecie SWPS i finansowanego ze źródeł Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu DLA UKRAINY.

Założenia projektu

Projekt Wzmacnianie zaangażowania ludzi w wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy. Motywacja wolontariuszy i intencje podejmowania takiej aktywności – rola czynników psychologicznych i społecznych kierowany jest przez prof. Agatę Chudzicką-Czupałę i zakłada zbadanie wybranych psychologicznych i zdrowotnych uwarunkowań zaangażowania w wolontariat oraz ocenę dobrostanu wolontariuszy. Jego celem jest zbudowanie holistycznego modelu zaangażowania w wolontariat, który uwzględnia zarówno czynniki motywacyjne, jak i znaczenie zmiennych dotąd niebadanych w sytuacji pomagania ludziom w czasie wojny (nasilenie lęku, depresji i objawów stresu pourazowego, sposoby radzenia sobie ze stresem pomagania, ocena ich skuteczności, twardość psychiczna, kapitał psychologiczny oraz zmienne ujęte w teorii planowanego zachowania).

Użyteczność wyników

Rezultatem projektu jest przygotowanie, w oparciu o wyniki badania, wykładów z elementami warsztatu dla przedstawicieli organizacji koordynujących działania wolontariuszy oraz warsztatów dla samych wolontariuszy, które odbyły się zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie.

Wyniki badania mają posłużyć przedstawicielom NGOsów i samorządów do budowania systemu dbałości o dobrostan wolontariuszy i wspierania ich. Dodatkowo staną się one podstawą narzędzia do diagnozy predyspozycji i motywów pomagania, zarówno aktywnych wolontariuszy, jak i kandydatów, osób zainteresowanych tą formą aktywności. Celem jest również opracowanie raportu ze wskazówkami dla organizatorów wolontariatu. Podsumowując, projekt wpłynie pozytywnie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

FNPlogoKOLORpl

Wypełnij ankietę!

W ramach opisanego projektu powstała specjalna ankieta. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są Twoje predyspozycje do zaangażowania się w wolontariat, wypełnij ten kwestionariusz. Może to być ważne dla Twego dobrostanu jako osoby pomagającej. Udzielone informacje dadzą Ci wiedzę na temat źródeł Twojej motywacji (jakie potrzeby możesz zaspokoić dzięki udziałowi w wolontariacie), nasilenia doświadczanego przez Ciebie stresu i sposobów radzenia sobie z nim.

Udzielone odpowiedzi posłużą też celom naukowym i praktycznym. Kwestionariusz jest całkowicie anonimowy, a udział w badaniu dobrowolny. Możesz się z niego wycofać w dowolnym momencie. Wypełnienie go zajmuje Ci ok. 15 minut.

Ankieta jest dostępna w języku polskim i ukraińskim, niedługo powinna być gotowa wersja angielska.