Akademia Migracyjna – platforma szkoleń z zarządzania migracjami

Migracja staje się jednym z kluczowych wyzwań naszej epoki, a zarazem jednym z najważniejszych czynników kształtujących przyszłość. W obliczu tego zjawiska niezbędne jest podnoszenie kompetencji przedstawicieli wszystkich sektorów – w tym w szczególności pozarządowego. Odpowiedzią na tę potrzebę jest Akademia Migracyjna, platforma szkoleniowa stworzona przez Konsorcjum Migracyjne.

O inicjatorach platformy

Konsorcjum działa od 2017 roku. W 2021 organizacja zaangażowała się we współtworzenie grupy Granica, a od 2022 roku skupia się na pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy.

Konsorcjum Migracyjne to demokratyczna platforma współpracy koordynująca działania tworzących je dziewięciu organizacji. Pozwala to pełniej wykorzystać dostępne w każdej z nich zasoby oraz dzielić się wiedzą z innymi podmiotami. Działania Konsorcjum obejmują m.in.:

 • poradnictwo i wsparcie dla migrantów i migrantek (prawne, psychologiczne, socjalne, zawodowe);
 • działania integracyjne oraz informacyjne skierowane do Polek i Polaków, oraz osób migrujących;
 • kursy języka polskiego;
 • monitorowanie sytuacji społecznej i politycznej dot. migracji;
 • opracowywanie wizjonerskich oraz strategicznych dokumentów programowych.

Akademia Migracyjna – platforma z kursami o zarządzaniu migracjami

Stoimy obecnie w obliczu pilnej potrzeby znalezienia rozwiązań, które pozwolą na zapewnienie wsparcia i ochrony uchodźcom i migrantom. To zadanie jest niezwykle trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak spójnej ogólnokrajowej polityki integracji oraz ograniczone zasoby i możliwości władz lokalnych. Istnieje konieczność opracowania efektywnych strategii, które zagwarantują godne warunki życia dla wszystkich mieszkańców lokalnych społeczności, niezależnie od ich statusu migracyjnego, czy są to dotychczasowi mieszkańcy, czy nowo przybyli.

Akademia Migracyjna reprezentuje innowacyjne narzędzie, które służy jako źródło wiedzy i kompetencji w obszarze zarządzania procesami migracji. Głównymi beneficjentami projektu są lokalne władze, aktywiści i działaczki zaangażowani w sprawy uchodźców i migrantów, a także organizacje pozarządowe operujące na poziomie lokalnym. Na platformie tej dostępne są materiały edukacyjne oraz ekspertyzy dotyczące integracji osób, które doświadczyły migracji i uchodźstwa w Polsce.

Akademia Migracyjna ma na celu rozwijanie kompetencji niezbędnych do pracy w obszarze integracji migrantów, zwłaszcza w kontekście konfliktu na Ukrainie, jego długofalowych skutków oraz przyszłych wyzwań migracyjnych i integracyjnych. tworzenie przestrzeni, która zapewni wsparcie oraz nawiązywanie partnerstw w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz uchodźców i migrantów na poziomie lokalnym. Obecnie na platformie można znaleźć kursy z czterech kluczowych obszarów pracy w zarządzaniu migracjami: psychologia, prawo, integracja, edukacja.

„Migrostacja – nie tylko naukowe rozmowy o migracjach”

W ramach dwóch sezonów podcastu Migrostacja (nagrywanych od 2021 do 2023 roku) powstało 13 odcinków, w których specjaliści i specjalistki omawiają różne aspekty migracji. W tych rozmowach poruszane są zarówno ogólne, jak i aktualne kwestie związane z ruchami migracyjnymi oraz sytuacją migrantów w Polsce i na całym świecie.

Tematy rozmów obejmują:

 • istotne momenty w światowej mobilności;
 • sytuację na granicy polsko-białoruskiej;
 • polską politykę migracyjną;
 • rolę państwa w procesach migracyjnych;
 • wpływ pandemii Covid-19 na migracje z Ukrainy do Polski;
 • wpływ Brexitu na ruchy migracyjne;
 • sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce;
 • migracje związane z kwestiami środowiskowymi;
 • sytuację ludności romskiej w Polsce;
 • migracje do dużych miast.

Rozwijajmy swoje kompetencje online!

W erze cyfrowej dla wielu zapracowanych profesjonalistów, działających w szybko zmieniającym się środowisku, platformy online stają się nieodzownym narzędziem w podnoszeniu kompetencji. Akademia Migracyjna, jako odpowiedź na wyzwania naszych czasów, to nie tylko źródło wiedzy o migracji, ale również przestrzeń do budowania sieci współpracy i partnerstwa. Zaangażujmy się w proces uczenia się i działania, aby lepiej wspierać społeczności lokalne oraz osoby, które doświadczyły migracji i uchodźstwa. Dzięki narzędziom otwartego dostępu do wiedzy możemy dbać lepszą przyszłość dla wszystkich.